Üldtingimused

AUTO RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Alljärgnevates Auto renditingimustes kasutatakse mõistet ”Rendifirma” rendileandja tähenduses ja mõistet ”Klient” rentniku tähenduses.

1. Kliendil peab olema kehtiv juhiluba ja vähemalt üheaastane sõidukogemus.

2. AUTO KASUTAMINE

a) Klient kohustub kasutama autot heaperemehelikult nagu ta kasutaks omaenese autot, sõitma tähelepanelikult, täitma kehtivaid liikluseeskirju ning kasutama autot üksnes inimeste ja nende reisipagasi või isiklikuks kasutuseks mõeldud tarbeesemete veoks.

b) Klient kohustub juhtima autot isiklikult. Klient ei tohi, ilma rendifirma loata, mis kantakse kirjalikult rendilepingule, anda autot juhtida kolmandatele isikutele.

c) Klient kohustub mitte kasutama autot vastuolus auto tootja poolt ettenähtud ettekirjutustega (näiteks lubatud kütus, rehvirõhk, veokaal jne.), ebaseaduslikel eesmärkidel või seaduserikkumise toimepanemiseks, pukseerimiseks, võidusõiduvõistlustel osalemisel või nendeks treenimisel või sõitmisel väljaspool autosõiduks ettenähtud teid. Autost lahkudes kohustub klient auto igal juhul lukustama ja veenduma, et lukustatud auto jääb auto elektroonilise signalisatsiooni valve alla ning klient kohustub kaasa võtma sõiduki registreerimisdokumendid.

d) Kliendil on keelatud auto ja selle varustust müüa, pantida või teostada sellega mistahes tehinguid mis toovad omanikule kahju.

3. KLIENDI VASTUTUS

a) Klient vastutab auto ja kogu selle lisavarustuse kahjustamise eest täies maksumuses kuni auto rendifirma poolt vastuvõtmiseni sõltumata sellest, kas kahju tekkis läbi kliendi või kolmandate isikute süü. Kindlustusjuhtumi puhul kehtivad kindlustustingimused, millised kehtivad rendifirma ja tema kindlustusandja vahel.

b) Kui auto ja/või selle lisavarustuse kahjustus on põhjustatud kliendi süül hooletusest, raskest hooletusest või tahtlusest ja kindlustus ei korva kahjusid,kui klient on autot kasutades olnud alkoholi või muude narkootiliste ainete mõju all, klient kasutas autot ebaseaduslikel eesmärkidel või võidusõitu harjutades või kui klient ei ole kinni pidanud antud renditingimustest, vastutab klient kogu tema kasutuses olnud rendifirma vara kahjude eest selle täies maksumuses.

c) Klient kohustub tasuma kõik parkimis- ja liiklustrahvid, millised on põhjustatud lepingu kehtivuse ajal, hiljemalt auto tagastamisel või trahvinõude saabumisel pärast tagastamist hiljemalt 3 päeva jooksul rendifirmalt nõude saamisest.

4. RENDIHINNAD

a) Klient kohustub maksma rendilepingus märgitud renditasu ning aktsepteerib selle kalkuleerimise põhimõtteid. Orienteeruv renditasu tuleb maksta ette. Lõplik arveldamine toimub pärast auto tagastamist.

5. RENDIFIRMA VASTUTUS

a) Rendifirma kohustub kliendile üle andma korralikult töötava ja ettenähtud korras varustatud auto kokkulepitud ajal ja kohas.

b) Juhul, kui rendifirma ei täida punktis 5 a) kokkulepitud kohustust, on kliendil õigus lepingust taganeda või kasutada muid seaduses ettenähtud võimalusi oma õiguste kaitseks.

6. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE JA LÕPETAMINE

a) Rendifirmal on õigus leping ühepoolselt üles öelda juhul, kui ilmneb, et klient ei suuda autot nõuetekohaselt kasutada või kui klient on rikkunud rendilepingut.

b) Rendileping lõpeb kõikide lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste täitmisega

7. AUTO HOOLDUS

a) Auto antakse kliendile üle täis paagiga. Auto tagastamisel mitte täis paagiga tuleb kliendil tasuda iga puuduva liitri eest 1,50 EUR. Klient on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega.Lepingu kehtivuse jooksul kohustub klient tegema autole korralist hooldust nagu õli, jahutusvedeliku ja aku vedeliku juurdelisamine ja vahetamine, ettenähtud kummirõhu tagamine jne. Kui korraline hooldus on tarvis läbi viia lepingu kehtivuse jooksul, kohustub rendifirma sellest aegsasti ette teatama koos märkusega millise läbisõidu puhul on tarvis hooldusesse minna ning kui palju see umbes maksab. Korralise hoolduse maksumuse tasub rendifirma. Pesemata auto tagastamisel tuleb kliendil tasuda 32 EUR. Auto rehvid ei ole kindlustatud – trahv tühja rehvi eest 100 EUR. Auto istmele või polstrisse tekitatud suitsuaugu eest on trahv 200 EUR.

8. PROTSEDUURID ÕNNETUSJUHTUMI, KAHJU VÕI VARGUSE KORRAL

a) Klient kohustub viivitamatult teavitama rendifirmat auto juures ilmsiks tulnud defektidest aga samuti ka autoga toimunud õnnetusjuhtumist või vargusest. Varguse korral kohustub klient viivitamatult koostama politseile avalduse koos seletuskirjaga. Peale kliendilt vastava teatise saamist kohustub rendifirma klienti teavitama oma edaspidistest sammudest. Klient on kohustatud tagastama rendifirmale sõiduki võtmed ja dokumendid. Klient kohustub esitama rendifirmale enda kirjutatud seletuskirja toimunu kohta ning lisama sellele juhilubade koopia.

b) Autoga toimunud liiklusõnnetuse korral peab klient alati säilitama juhtumi protokolli. Liiklusõnnetusjuhtumi korral, peab klient sellest teatama politseile ning esitama rendifirmale selle kohta ametliku tõenduse. Klient kohustub esitama rendifirmale enda kirjutatud seletuskirja liiklusõnnetuse kohta ning lisama sellele juhilubade koopia.

c) Kui klient ei täida ülaltoodud tingimusi liiklusõnnetuse või varguse korral, siis on ta rendifirma ees vastutav kõikide kahjude eest, mida viimane seetõttu kannab vastavalt rendifirma kindlustusseltsi üldtingimustele.

d) Auto on kindlustatud ainult lepingus näidatud perioodi ajal. Lepingu lõppedes ja kui lepingut pole pikendatud, kannab klient täiel määral vastutust võimalike õnnetusjuhtumite tagajärjel tekkinud kahju eest ning kohustub kahjulikud tagajärjed viivitamatult likvideerima.

9. RENDIFIRMA VASTUTUS AUTO DEFEKTIDE OSAS

Rendifirma ei vastuta otseste või kaudsete kahjude osas, mis on tekkinud auto katkiminekust ja sõidu katkestustest või viivitustest.

10. AUTO TAGASTAMINE ENNE KOKKULEPITUD TÄHTAEGA

Kliendil on õigus tuua auto tagasi enne lepingu lõppemist rendifirmale selle tööajal. Sellisel juhul maksab klient ainult tema poolt kasutatud rendiperioodi eest vastavalt selle perioodi hinnale.

11. AUTO TAGASTAMINE LEPINGU TÄHTAJA LÕPPEMISEL

a) Klient kohustub tagastama auto lepingus kokkulepitud tähtajal ja kohas täpselt samas komplektsuses nagu ta selle vastu võttis (sh. võtmed, autodokumendid ja lisavarustus). Kokkulepe auto tagastamise kohta mingil muul ajal kui on lepingule märgitud, tuleb rendifirmaga saavutada kirjalikult vähemalt 2 päeva enne rendilepingu lõppemise tähtaega.

b) Juhul, kui klient rikub punktis 11 a) kokkulepitut, kohustub ta tasuma rendifirmale kokkulepitud renditasu tähtajast hiljem tagastatud päevade eest ning lisaks nende päevade eest leppetrahvi 60 eurot päevas, millele lisandub käibemaks. Auto võtmete ja/või dokumentide kaotamise korral kohustub klient tasuma rendifirmale kõik uute võtmete ja/või dokumentide saamise/tegemise kulud ja leppetrahvi summas 60 eurot, millele lisandub käibemaks.

c) Kui auto ei ole lepingus kokkulepitud tähtajaks kokkulepitud kohta tagasi toodud ning kokkulepet rendiperioodi pikendamiseks pole rendifirmaga saavutatud, võib rendifirma esitada avalduse politseile auto tagaotsitavaks kuulutamiseks.

12. TAGATISRAHA

Rendilepingus kokkulepitud tagatisraha kohustub Klient tasuma rendilepingu sõlmimisel Rendifirmale kas sularahas või ülekandega. Tagatisraha tagab kõikide Kliendi rendilepingu järgsete kohustuste täitmise nagu renditasu maksmine, võimalike leppetrahvide tasumine ja kahjude hüvitamine. Rendifirmal on õigus tasa arvestada enne rendile antud auto Kliendilt vastu võtmist tagatisraha arvelt kõik oma üürilepingu järgsed nõuded Kliendi vastu ja kohustus tagastada ülejäänud Tagatisraha Kliendile koheselt renditud auto vastuvõtmisel.

13. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kõik sellest lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste käigus jäädakse erimeelsustele, siis lahendatakse erimeelsused hagimenetluse korras Harju Maakohtus Kentmanni kohtumajas. Kõik käesoleva lepingu tingimuste muudatused on kehtetud, kui need ei ole tehtud kirjalikult ja mõlemapoolselt allkirjaga kinnitatud.